Phone: +48 601 238 685     Email: biuro@projekt-nauka.com

Statut

Statut fundacji „Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli fundatora Andrzeja Goworskiego aktem notarialnym z dnia 27.06.2011 sporządzonym przed notariuszem Anną Jędrzejewską, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2. Właściwym ministrem jest minister ds. nauki.

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

6. Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundacja Projekt Nauka”.

7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

8. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

 § 3

1. Celem Fundacji jest:

a) upowszechnianie i promowanie polskiego czasopiśmiennictwa naukowego,

b) upowszechnianie i promowanie prac polskich badaczy poza granicami Polski,

c) wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej polskim naukowcom,

d) przyczynianie się do budowania pozycji nauki polskiej w środowisku międzynarodowym,

e) tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi uczonymi oraz pomiędzy uczonymi polskimi a zagranicznymi,

f) integracja polskich środowisk akademickich,

g) wspieranie innych podmiotów prawnych działających na rzecz nauki polskiej,

h) prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej,

i) prowadzenie własnych badań naukowych i naukoznawczych.

2. Szczegółowe cele Fundacji mogą ulec modyfikacji, pod warunkiem, że będą nakierowane na wspieranie polskiej nauki. O zmianie celów decyduje Prezes Fundacji w porozumieniu z członkami Zarządu.

§ 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

a) realizację projektów naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych samodzielnie lub z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność,

b) organizację konferencji, warsztatów i szkoleń,,

c) działalność edukacyjną,

d) działalność poligraficzną, webmasterską, redaktorską i korektorską,

e) prowadzenie projektów kulturalnych,

f) udzielanie stypendiów,

g) inne działania zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

§ 5

1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w pełnieniu ich obowiązków.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,
c) programów Unii Europejskiej,
d) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
e) dochodów ze zbiórek i innych imprez publicznych,
f) odsetek i depozytów bankowych,

g) prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach wszystkich wymienionych w statucie celów.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4. Cały dochód z działalności będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 7

1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI

 § 8

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Każdy kolejny Zarząd zostaje powołany przez ustępujący Zarząd.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
3. Zarząd powołuje spośród swoich członków Prezesa Fundacji.
4. W razie czyjejkolwiek rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, pozostali członkowie zarządu powołują inną osobę na to miejsce, by liczba członków Zarządu nie była mniejsza niż 3.

5. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się wskutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.
6. Każdy członek Zarządu Fundacji, łącznie z Prezesem, może być odwołany ze swojego stanowiska przed upływem kadencji uchwałą przyjętą na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów.
7. Zarząd może powołać spośród swoich członków także wiceprezesów.

8. Decyzje w sprawie wyborów członków Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 10

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu przesyła informacje o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 12

Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy.

§ 13

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Prezesa Fundacji.

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją.

2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku lub decyzją Zarządu.

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej innych Fundacji lub organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 17

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe jest niedozwolony.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

2. W każdej kwestii nieuregulowanej w Statucie, Zarząd Fundacji może podjąć decyzję w drodze uchwały, większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

§ 19

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wersja pdf: Statut Projektu Nauka